ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATS

Gäller från och med 31-08-2023

Välkommen till den här Webbplatsen för Biotherm (hädanefter "Webbplatsen").

Läs noggrant igenom dessa Användarvillkor som gäller för användningen av denna Webbplats (hädanefter "Användarvillkoren"). Genom att använda denna Webbplats godkänner du dessa Användarvillkor utan förbehåll.

För frågor gällande hur du använder Tjänsten kan du kontakta Oss på följande adress : L’Oréal Sverige AB, för Biotherm, org nr 556048-3314, Box 15 222, 167 15 Bromma, e-post: [email protected].

Webbadress: www.biotherm.se

Utgivare: L’Oréal Sverige AB, org. nr 556048-3314, Box 15 222, 167 15 Bromma, på vägnar av sitt varumärke Biotherm (hädanefter "Utgivaren", "Vi", "Vårt" eller "Oss").

Hosting: L’Oréal Sverige AB, för Biotherm, org nr 556048-3314, Box 15 222, 167 15 Bromma.

1. TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

För att få tillgång till och använda den här webbplatsen måste du vara 16 år. Om du är minderårig krävs föräldrarnas förhandsgodkännande.

Åtkomst till Webbplatsen och/eller vissa delar av Webbplatsen, kan kräva en PIN-kod. Om så är fallet måste du se till att sådana koder hålls hemliga. Du kan naturligtvis ändra dem när som helst. Antalet försök att komma åt Webbplatsen och/eller vissa delar Webbplatsen kan vara begränsade för att förhindra att PIN-koderna används på ett otillåtet sätt. Var vänlig och informera Oss om du upptäcker någon otillåten användning. Om du bryter mot reglerna i dessa Användarvillkor förbehåller Vi oss rätten att se till att du inte längre får tillgång till Webbplatsen.

Extra avgifter för åtkomst till, och användning av, Internet förblir på din bekostnad.


1. PRODUKTTESTER OCH PROVKAMPANJER

Webbplatsen tillåter användare att delta i Produkttester och Provkampanjer. Dessa tjänster syftar till att hjälpa Oss ta reda på era åsikter och återkoppling kring våra produkter för att inrikta Oss på vad ni önskar och vad som passar er bäst.

Dessa tjänster regleras av särskilda villkor och du kan välja att inte delta i dessa tjänster.

2. IMMATERIELL EGENDOM

a. Immateriella rättigheter

Det krävdes stora investeringar för att utveckla denna Webbplats. Webbplatsen och alla delar av innehållet på Webbplatsen (t.ex. varumärken, bilder, texter, videor etc.) skyddas av immateriella rättigheter. Användning, reproduktion eller representation av Webbplatsen (helt eller delvis), på vilket som helst media, för annat syfte, inklusive men inte begränsat till kommersiella syften, måste godkännas.

Vi kan göra innehåll tillgängligt för dig på den här Webbplatsen som du har rätt att ladda ner (hädanefter "Nedladdningsbart innehåll"). Vi beviljar dig, för din personliga och privata användning, och under skyddsperioden för immateriella rättigheter, enligt definitionen i svenska och utländska lagar och internationella fördrag, en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda det Nedladdningsbara innehållet gratis. All reproduktion, representation, modifiering eller spridning av Webbplatsen är förbjuden. Genom att ladda ner eller använda sådant Nedladdningsbart innehåll samtycker du till att använda det i enlighet med dessa Användarvillkor.

b. Tredje parts rättigheter

Vi vill påminna dig om att du måste ha alla nödvändiga tillstånd och rättigheter från alla relevanta rättighetsinnehavare om du publicerar innehåll via Webbplatsen, inklusive alla immateriella rättigheter och/eller litterära, konstnärliga och/eller industriella egendomsrättigheter och publicitetsrättigheter (inklusive rätten till någons bild), för din användning av sådant innehåll. Du måste till exempel säkerställa rättigheterna i och till innehållet (särskilt när det gäller fotografier) ​​som visar nya arkitektoniska föremål, reklamdesign eller kläddesign som kan visas (logotyper, förkortningar etc.).Bilder på andra fysiska och identifierbara personer än dig själv får inte publiceras via Webbplatsen.

c. Användarinnehåll

På den här Webbplatsen kan vi ha en dedikerad plats för användarinnehåll som text, foton, videoklipp, åsikter etc. (hädanefter "Användarinnehåll").

Genom att publicera Användarinnehåll via webbplatsen ger du Oss härmed en royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv  världsomspännande och under den rättsliga skyddstiden för immateriella rättigheter såsom definierat enligt tillämplig lag licens för att reproducera, visa, använda, kopiera, modifiera, anpassa, redigera, distribuera, översätta, skapa derivatverk från, införliva i andra verk distribuera sådant Användarinnehåll (helt eller delvis).

Sådan användning för syften relaterade till intern eller extern användning, företags- eller finansiell kommunikation, reklam och marknadsföring, historik eller arkivering, ska godkännas av L'Oréal-koncernen eller dess dotterbolag, dess produkter och/eller varumärken, särskilt när det gäller följande:

 • Publicering i alla format, oavsett mängd,
 • I den skriftliga pressen, obegränsat antal publikationer,
 • Publicering, obegränsat antal publikationer, särskilt publicering för intern kommunikation, inklusive för säljare och distributionsnätverk (grossister, återförsäljare, agenter etc.), evenemang, broschyrer för kongresser, mässor, utställningar och för företagskommunikation, i press, för ett obegränsat antal publikationer och/eller i obegränsad mängd,
 • Publicering elektroniskt, via IT, digitalt eller multimedia, på Internet och intranät, via webbplatser (oavsett webbplats och/eller medium, inklusive sociala nätverk som Facebook, Twitter, YouTube eller Dailymotion), obegränsat antal inlägg och sändningar,
 • via reklammedier (t.ex. reklam i detaljhandeln och på L'ORÉAL-koncernens varumärkesprodukter (hädanefter "Media").

Du informeras härmed om att nämnda sociala nätverk är plattformar som ägs av tredje part och följaktligen ska spridningen och användningen av Användarinnehåll på nämnda sociala nätverk regleras av de användarvillkor som definieras av dessa nämnda tredje parter. Det innebär att Vi inte ansvarar för användningen av Vårt innehållet eller någon tredje part i enlighet med de sociala nätverkens användningsvillkor, inklusive utan begränsning, vad gäller omfattningen och varaktigheten för licensierade rättigheter och radering av Innehåll. Du är ansvarig inför eventuella krav från tredje part när det gäller användningen av Innehållet i enlighet med dessa sociala nätverks användarvillkor.

Vi vill dessutom påminna dig om att Innehållet går att hitta via sökmotorer och kan därför vara tillgängligt för en publik utanför Webbplatsen.

Detta godkännande ger oss möjlighet att anpassa ditt Innehåll som initialt är fast och/eller göra förtydligande när det gäller Användarinnehåll som vi anser vara lämpligt, förutsatt att Användarinnehållet inte ändrar din bild eller dina ord.

Vidare kan Användarinnehållet komma tillsammans med anonymiserad information som din stad, land eller ålder och/eller, om du uttryckligen har godkänt det, information som gör det möjligt att identifiera ditt namn, t.ex. ditt förnamn eller ditt alias.

Sådant Användarinnehåll som du kan publicera på denna Webbplats väljs av dig och det sker på ditt eget ansvar. Vi vill dock påminna dig om att Användarinnehållet inte får strida mot gällande lagstiftning, accepterade moraliska normer eller de principer som anges här. Här förbehåller Vi oss rätten att när som helst ta bort sådant Användarinnehåll som inte följer dessa Användarvillkor, inklusive Uppförandekoden.

Dessutom, om du har tillgång till Användarinnehåll som skapats av en annan användare, måste du respektera nämnda användares rättigheter och du får inte reproducera eller sprida sådant Innehåll som publicerats via andra media utan den berörda användarens samtycke.

3. UPPFÖRANDEKOD

Vi har tolerans och respekt för andra.

Av denna anledning, genom att använda denna Webbplats genom att använda denna Webbplats eller någon tjänst eller funktion som tillgängliggörs dig genom Webbplatsen (t.ex. online-konsultationstjänster, online-chatt, betyg och recensioner, forum), samtycker du till att:

 • Inte publicera eller tillhandahålla personuppgifter som kan anses ”känsliga”:
  • personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser,
  • fackförbundsmedlemskap,
  • genetisk information, biometrisk information behandlat enbart för att identifiera en människa,
  • hälsorelaterad information,
  • information rörande en persons sexliv eller sexuell läggning,
 • Inte förmedla rasistiska, våldsamma, främlingsfientliga, skadliga, oförskämda, obscena eller olagliga kommentarer.
 • Inte sprida innehåll som kan vara skadligt, ärekränkande, otillåtet, skadligt eller kränkande när det gäller integritets- eller reklamrättigheter, framkalla våld, ras eller etnisk hat eller som anses vara grov oanständigt eller en uppmuntran att begå någon typ av brott.
 • Inte använda webbplatsen för politisk, propaganda eller värvning
 • Inte publicera annonser eller marknadsföra produkter och/eller tjänster som konkurrerar med varumärket/varumärkena som visas på Webbplatsen.
 • Inte använda Webbplatsen på annat sätt än dess syfte, t.ex. genom att använda den som en dejtingtjänst
 • Inte sprida någon form av information som direkt eller indirekt identifierar någon person utan dennes föregående och uttryckliga samtycke, till exempel dennes efternamn, postadress, e-postadress eller telefonnummer
 • Inte sprida information eller innehåll som kan vara stötande eller störande för de yngsta
 • Inte skrämma eller trakassera andra
 • Inte begå lagbrott, inklusive göra något som kan strida mot någons rättigheter till programvara, varumärken, fotografier, bilder, texter, videor etc.
 • Inte sprida innehåll (inklusive fotografier och videor) som visar minderåriga.
 • Inte visa eller dela opassande innehåll eller material innefattande, exempelvis, nakenhet, pornografi, förolämpande språk, våld, eller brottslig verksamhet,
 • Inte agera olämpligt eller på ett sätt som sannolikt kränker andras känslor,
 • Inte uppta och/eller spela in och/eller sprida upptagningar av konversationer eller online-konsultationer med våra rådgivare genom någon form av elektronisk kommunikation.

Underlåtenhet att följa principerna ovan utgör överträdelse av dessa Användarvillkor och Vi förbehåller oss rätten att vidta alla nödvändiga medel för att omedelbart avsluta överträdelsen, inklusive men inte begränsat till:

 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent återkallande av rätten till tillgång till och användning av Webbplatsen och tjänsterna tillhandahållen på Webbplatsen;
 • Radera användarkontot;
 • Ta bort Användarinnehåll som publicerats på Webbplatsen;
 • Lämna ut sådan information till brottsbekämpande myndigheter som krävs enligt lag;
 • Inleda rättprocess och/eller överlämna ärendet för straffrättslig lagföring.

Vi förbehåller oss rätten att vidta alla ovan nämnda åtgärder när som helst, utan föregående meddelande och enligt eget omdöme. Genomförandet av dessa åtgärder kan innebära behandling av din IP-adress.

Om du upptäcker något sådant Användarinnehåll som kan utgöra brott mot mänskligheten eller en uppmaning till rashat och/eller våld eller relatera till barnpornografi, måste du omedelbart underrätta Oss på följande e-postadress: [email protected] och specificera det datum då du upptäckte innehållet, din identitet, webbadressen, beskrivningen av det aktuella innehållet och användar-ID för den som är ansvarig för innehållet.

Om du anser att något Användarinnehåll strider mot reglerna ovan, mot dina rättigheter eller tredjeparts rättigheter (t.ex. överträdelser, förolämpningar, brott mot sekretess), kan du också meddela Oss på följande e-postadress: [email protected] och specificera det datum då du upptäckte innehållet, din identitet, webbadressen, beskrivningen av det aktuella innehållet och användar-ID för den som är ansvarig för innehållet.

4. INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN

a. Allmänna villkor

Vi påminner om att felaktigheter och försummelser kan förekomma i den information som finns tillgänglig på denna Webbplats, särskilt på grund av tredje part. Vi kommer att ta bort felaktigheter eller att komplettera sådan information på Webbplatsen så snart som möjligt.

b. Information om produkter och tjänster

De produkter och tjänster som presenteras för dig på denna Webbplats är inte till försäljning utan utgör en allmän presentation av produkter och tjänster som Vi distribuerar i det land där denna Webbplats är tillgänglig.

c. Rådgivning och diagnostiska verktyg

Rådgivning som tillhandahålls på denna webbplats och/eller de diagnostiska verktyg som kan göras tillgängliga, ska endast ses som simuleringar för att få expertråd om kosmetik. Den här informationen är endast i vägledande syfte och ska under inga omständigheter ersätta någon form av medicinsk diagnos, klinisk konsultation eller medicinsk behandling. Följaktligen kan vi inte garantera att du blir nöjd med de råd som du får när du använder dessa verktyg och tar inget ansvar för någon form av användning av dessa.

Om du har frågor eller vill ha mer information rekommenderar vi att du kontaktar din läkare.

d. Hypertextlänkar

Hypertextlänkarna som finns på Webbplatsen kan leda dig till webbplatser hos tredje part och innehållet på dessa webbplatser har vi ingen kontroll över. Det innebär att om det finns sådana hypertextlänkar på Webbplatsen så är det endast för att ge dig en bättre användarupplevelse på Internet och det är ditt ansvar och val att besöka sådana webbplatser hos tredje part. För undvikande av tvivel, tar vi inget ansvar för sådana tredje parters system, handlingar eller underlåtenhet.

5. PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att samla in dina personuppgifter och då i synnerhet när du: (i) prenumererar på en tjänst, (ii) laddar ner Nedladdningsbart innehåll, (iii) loggar in, (iv) anmäler dig till ett spel eller en tävling, (v) skickar oss ett e-postmeddelande eller (v) svarar på en undersökning eller en studie.

Mer information om behandlingen av dina personuppgifter finns även i vår integritetspolicy som du finner här.

6. COOKIES

Cookies är små filer som sparas på din enhet medan du surfar på Webbplatsen (t.ex. sidorna som du besökte, när du besökte dessa sidor etc.) och de här filerna kan läsas när du besöker samma Webbplats nästa gång (hädanefter "Cookies").

Mer information finns i vår lista över cookies som du finner här .

7. ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN OCH AV ANVÄNDARVILLKOR

Vi kan även ändra innehållet och informationen på Webbplatsen samt dessa Användarvillkor, t.ex. för att följa ny lagstiftning och/eller bestämmelser och/eller för att förbättra Webbplatsen.

Du kommer att få information om dessa ändringar via Webbplatsen innan de gäller under dessa Användarvillkor. Om inte ändringen kräver ditt uttryckliga godkännande, anses din fortsatta användning av Webbplatsen vara ett godkännande av de nya Användarvillkoren.

8. ERKÄNNANDE

Webbplatsen utvecklades för Utgivaren av Drama Queen Communications Oy, Itäinen Pitkäkatu 21 A, 20700 Turku,  040 029 5850.

9. FRISKRIVNING

Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att det alltid går att få åtkomst till Webbplatsen och Nedladdningsbart innehåll. Vi kan dock inte garantera att det alltid går att få åtkomst till Webbplatsen eller funktionerna tillgängliga på Webbplatsen. Det kan vara så det inte går att få åtkomst till hela eller delar av Webbplatsen, t.ex. vid tekniskt underhåll.

Det är också så att Internet-, IT- eller telekommunikationsnätverk inte alltid är felfria och att avbrott och fel kan uppstå. Vi kan därför inte ge någon garanti i detta avseende och skall därför inte hållas ansvariga för skador som är relaterade till användningen av Internet-, IT- eller telekommunikationsnätverk, inklusive, utan begränsning:

 • Dålig överföring och/eller mottagning av data och/eller information via Internet
 • Alla externa intrång eller datavirus
 • Fel på mottagningsutrustning eller kommunikationsnät och
 • Eventuellt fel på Internet som kan göra att Webbplatsen inte fungerar som den ska.

Slutligen är vårt ansvar begränsat till direkta skador och inga andra eventuella skador eller förluster som indirekta skador relaterade till, utan begränsning, förlust av vinst, intäkter eller goodwill.

10. GÄLLANDE LAG

Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag.

*********

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst:

L’Oréal Sverige AB
Box 15 222
167 15 Bromma
Tel: +46 (0)8 59 89 69 30 (öppettider: måndag-fredag: 10–15)
E-post: [email protected]